Odpowiedź na interpelację w sprawie NTM

2019-03-23

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Maciej Miłkowski odpowiedział na interpelację posła Marka Rucińskiego, dotyczącą możliwości objęcia refundacją nowych substancji czynnych w leczeniu nietrzymania moczu.

W odpowiedzi czytamy m.in.: "Dnia 27 czerwca 2018 r. do Ministra Zdrowia został złożony nowy wniosek o objęcie refundacją leku Betmiga (mirabegron) w ramach listy aptecznej we wskazaniu: II linia farmakologicznego leczenia objawów zespołu pęcherza nadreaktywnego u dorosłych chorych uprzednio leczonych lekami antymuskarynowymi. Prezes Agencji wydał w przedmiotowej sprawie Rekomendację nr 117/2018 z dnia 23 listopada 2018 r., w której rekomenduje objęcie refundacją produktu Betmiga (mirabegronum) we wnioskowanym wskazaniu pod warunkiem znacznego obniżenia ceny leku i pogłębienia mechanizmu dzielenia ryzyka. Aktualnie sprawa jest na etapie negocjacji cenowych z Komisją Ekonomiczną. Po zakończonym procesie negocjacyjnym Komisja Ekonomiczna wyda uchwałę w przedmiotowej sprawie, która zostanie przekazana Ministrowi Zdrowia. Zakończeniem procesu administracyjnego będzie wydanie decyzji o objęciu bądź odmowie objęcia refundacją leku Betmiga (mirabegronum).

Ponadto, dnia 22 grudnia 2017 r. do Ministerstwa Zdrowia został złożony wniosek o objęcie refundacją leku Noqturina (desmopressinum) we wskazaniu: objawowe leczenie nokturii spowodowanej idiopatycznym nocnym wielomoczem u dorosłych. W przedmiotowej sprawie Prezes Agencji wydał negatywną Rekomendację nr 113/2018 z dnia 15 listopada 2018 r.". (...) Aktualnie wniosek w sprawie objęcia refundacją leku Noqturina (desmopressinum) został zawieszony na wniosek podmiotu odpowiedzialnego. Należy zaznaczyć, iż w czasie zawieszenia postępowania administracyjnego Organ nie podejmuje żadnych czynności związanych z przedmiotowym postępowaniem. W kwestii pozostałych substancji stosowanych w leczeniu pęcherza nadreaktywnego, należy wskazać, iż do Ministra Zdrowia nie wpłynął dotychczas odpowiedni wniosek o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu leku.

Z pełną treścią odpowiedzi Ministerstwa Zdrowia w sprawie refundacji nowych substancji czynnych w leczeniu NTM można zapoznać się tutaj.

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti; ul. Ciołka 13, 01-445 Warszawa; tel.: 22 279 49 07, fax: 22 279 49 10
© UroConti 2007 - 2020
create by QMD Company